درباره نشریه

بر اساس نامه  شماره 600/1393/50000/د مورخ  16/02/1399 در بیست و پنجمین نشست شورای تخصصی نشر دانشگاه فرهنگیان، با انتشار نشریه علمی تخصصی " سواد تربیتی معلم " با محوریت استان لرستان موافقت گردید.