اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی آقایی جودکی

زبان و ادبیات فارسی سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

aghaeiali46gmail.com

سردبیر

دکتر علی دلاور

روش های تحقیق و آمار استاد ممتاز

delavaraliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر شجاع عربان

روانشناسی استادیار

shoja1350yahoo.com

دکتر مسلم قبادیان

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار

mghobadiyanyahoo.com

دکتر مهتاب چنگایی

استادیار

mch192yahoo.com

دکتر زهرا بهاروند ایرانیا

مدیریت آموزشی استادیار

zahra_irannia_2010yahoo.com

دکتر سیروس قنبری

مدیریت آموزشی استاد

siroosghanbariyahoo.com

دکتر سعید فرحبخش

مدیریت آموزشی دانشیار

farahbakhsh.slu.ac.ir

دکتر عزت اله قدم پور

روانشناسی تربیتی استاد

ghadampour.elu.ac.ir

دکتر فیروزه غضنفری

روانشناسی دانشیار

firoozeh.ghazanfariyahoo.com

دکتر حبیب حاتمی

مذاهب کلامی استادیار

hatami.halu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر صید کریم جوزایی

علوم تربیتی مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان لرستان

jozayiseidkarimyahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر کامین عالی پور

زبان و ادبیات فارسی معاون آموزشی پردیس علامه طباطبایی لرستان

kamin5969gmail.com

مدیر داخلی

دکتر حسن جعفری

مدیریت آموزشی مسئول پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

h.jafari2021gmail.com