اهداف و چشم انداز

 این نشریه در نظر دارد بستری مناسب جهت عرضه تلاش‌های عالمانه در زمینه سواد تربیتی و دانش آموزشگری کاندیداهای معلمی مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان فراهم سازد و از این طریق گستره فعالیت‌های پژوهشی در عرصه سواد و مهارت­ های تربیتی فرآیند آموزشگری را عمق بیشتری بخشد. در راستای چشم انداز برنامه 1404 مبنی بر تلاش در جهت رشد و توسعه بنیه علمی کشور و هم­ راستا با تاکید به جا بر اتخاذ راهبردهای پژوهش - محور در برنامه پنجم توسعه کشور و رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت و تامین نیروی انسانی برای اجابت بهینه نیاز به نیروی کارآمد و اثربخش وزارت آموزش و پرورش همت خود را مصروف این امر داشته ­ایم که محملی فراهم آوریم تا محققین و پژوهشگران مستعد ایرانی و دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مجالی برای تضارب آراء و داد و ستد دستاوردهای پژوهشی خود در فضای بین‌رشته‌ای دانش تربیتی آموزشگری خویش بیابند.

محورهای فعالیت مجله سواد تربیتی  معلم

 •     سواد تربیتی معلم و دانشِ موضوعی ­آموزشگری
 •     سواد تربیتی معلم و شایستگی حرفه­ای
 •     سواد تربیتی معلم و بالندگی حرفه­ای
 •    سواد تربیتی معلم و شایستگی­ اجتماعی - عاطفی
 •     سواد تربیتی معلم و وشایستگی­ اخلاقی – معنوی
 •     سواد تربیتی معلم و شایستگی فناوری
 •     سواد تربیتی معلم و شایستگی پژوهشی
 •     سواد تربیتی معلم و هویت حرفه­ای معلم
 •     سواد تربیتی معلم مبانی نظری و فلسفی
 •     سواد تربیتی معلم و روش­ها و فنون تدریس
 •    سواد تربیتی معلم و مدیریت کلاس
 •     سواد تربیتی معلم و نگرش شغلی
 •     سواد تربیتی معلم و سرمایه روانشناختی
 •     سواد تربیتی معلم و برنامه درسی