دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-216 
مفهوم و پیامدهای سایش اجتماعی کارکنان و رابطه آن با دلبستگی شغلی

صفحه 73-91

اسد یگانه؛ شجاع عربان؛ سعید رومانی؛ اسفندیار سپهوند